Utvärdering och känslighetsanalys av kustzonsmodellen för norra Östergötlands och norra Bohusläns skärgårdar.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 75
Författare: Jonny Svensson, Eleonor Marmefelt
Publicerad:

Sammanfattning

Valideringen visar att Kustzonsmodellen simulerar temperaturen väl i alla områden. Övriga parametrar simuleras något sämre. Speciellt konstateras att fosfathalten, men även i viss mån nitrathalten, har dålig överrensstämmelse med uppmätta data. Känslighetsanalysen visar att: - Modellen förbättras om beskrivningen av sundens tvärsnittsytor bättre anpassas till faktiska förhållanden - Den del av tryckgradienten som används för att accelerera vattnet i sunden, ALFA, påverkar vattenutbytet i sunden i hög grad. - En ökad djupvattenblandning inte påverkar modellresultaten - Då bottenpoolen av fosfat och nitrat är i jämvikt, simuleras fosfat-, nitrat-och syrgashalter i vattenmassan på ett nöjaktigt sätt i Östergötlands norra skärgård - Då utsjöns randvärden av detritus och djurplankton förbättras på Västkusten, förbättras även fosfathalten i vattenmassan i Gullmaren. - Modellen är känslig för hur randvärden i utsjön beskrivs. Modellens resultat skulle förbättras avsevärt om bättre randvärden fanns tillgängliga för alla variabler i SCOBI modellen