Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i södra Sverige 2010

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 113
Författare: Katarina Norén, Carl Granström, Roger Eriksson
Publicerad:

Sammanfattning

Detta är en utvärdering av SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänsts arbete vid vårfloden i södra Sverige 2010. I dokumentet beskrivs även den hydrologiska situationen för snösmältningen från mitten av mars till mitten av april. Med hjälp av observationer i realtid, meteorologiska prognoser, hydrologiska, prognoser, visualiseringsverktyg och ett nära samarbete med kraftbolagen håller sig SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst kontinuerligt uppdaterad på det hydrologiska läget i Sverige. När sannolikheten bedöms vara större än 50 % för att en varningsnivå överskrids skall en varning utfärdas. Under mycket höga flöden skall SMHI också stötta länsstyrelse och räddningstjänst med meteorologisk och hydrologisk expertis samt med specialanpassade prognoser. SMHI gör dagligen automatiska prognoser för över 88 st utvalda avrinningsområden i Sverige. Generellt var prognoserna av medelgod kvalité. SMHI har under perioden 9 februari t.o.m. 27 april 2010 skickat ut 16 flödesvarningar och 6 hydrologiska lägesbeskrivningar som berörde vårfloden. Träffsäkerheten i årets hydrologiska varningar utvärderas i november varje år och ingår därför inte i denna rapport. Under flödet arbetade SMHI ca 250 persontimmar utöver det som är normalt för perioden för den hydrologiska varningstjänsten. Efter flödessituationen skickades en enkät ut till de kommuner, länsstyrelser och kraftbolag som berördes av varningarna. En sammanställning av enkätsvaren och samtliga kommentarer redovisas i denna rapport. Det övergripande omdömet om SMHI:s tjänster var positivt.