Utbyggd hydrologisk prognos- och varningstjänst. Rapport från studieresa i USA 1991-04-22--30.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 35
Författare: Ulf Ehlin / Per-Eric Ohlsson
Publicerad:

Sammanfattning

Studieresan gav förutom nya kunskaper om utnyttjade metoder och
arbetssätt samt nya personkontakter följande övergripande intryck.

  • De tekniska resurserna för automatiska mätningar och automatisk datainsamling är betydligt större i USA än i Sverige även sett relation till ländernas storlek och hydrologiska förhållanden.
  • Automatiska observationsstationer bekostade och drivna av kommuner, counties, privata företag och federala myndigheter samordnas i gemensamma observationssystem. Utförda observationer är tillgängliga för alla intressenter kostnadsfritt.
  • De olika intressenterna i en hydrologisk region lagrar vanligen sina data i en gemensam databas som fritt kan utnyttjas. Där inte en sådan gemensam databas finns beklagar man detta och pekar på de svårigheter det medför.
  • Meteor-burst-teknik är ett elegant sätt att samla in hydrologiska och meteorologiska data. Datainsamlingen är oberoende av driftstörningar och prispolitik hos ägaren till andra kommunikationsmedel. För att kostnadsmässigt kunna konkurrera med andra tekniker för dataöverföring erfordras dock ett betydande antal sändarstationer i systemet.
  • Svensk hydrologisk prognosteknik står sig väl vid en jämförelse med amerikansk.
  • Tillgången till datorutrustning för drift och utveckling av hydrologiska prognossystem är större i USA än i Sverige. Man lämnar helt stordatormiljöer och inriktar sig på arbetsstationer.
  • Utvecklingsarbetet under 90-talet inom den meteorologiska och hydrologiska verksamheten i USA inriktar sig bl a på en automatiserad användning av doppler-radar. Enligt vår uppfattning var man på vissa håll alltför optimistisk inför vad som kommer att kunna utföras operationellt med väderradar under 90-talet.
  • Federala och statliga myndigheter, kommuner samt privata företag samarbetar i den hydrologiska prognostjänsten, enligt uppgift utan större friktioner.
  • Utbildningen av meteorologer och hydrologer ges större vikt inför 90-talets hydrologiska tjänst. Speciellt betonas hydrometeorologisk kunskap.
  • I de federala myndigheternas policy ingår att gratis eller enbart till en expeditionskostnad ställa datorprogram m m till andras förfogande.