Torv-väder. Behovsanalys med avseende på väderprognoser och produktion av bränsletorv.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 78
Författare: Liljas, Erik
Publicerad:

Sammanfattning

Torvindustrin i Sverige har utnyttjat väderprognoser sedan 1985. I kontakter med torvproducenter har det framkommit att beroendet av väderprognoser kan vara stort. Beroendet är mycket likartat böndernas vid höskörd. En skillnad är att man i torvbrytningen är starkt väderpåverkad hela sommaren. Projektet visar att arbetsledning för energitorvbrytning dagligen måste göra antagande om vädret under innevarande dag och de kommande dagarna. Väderprognoser medför att beslut och planering förändras. Det visar sig att man i nästan alla fall leds till riktiga beslut.

  • Viktigast är prognoser som anger om det blir regn eller uppehåll. Prognoser som anger upptorkning är även viktiga.
  • Vindprognoser påverkar arbetsplanering vid längre tids torrt väder. Då vindhastigheten bedöms över viss vindstryka kan man behöva avbryta produktionen på grund av brandfara.
  • Nederbördsprognoserna bör uttryckas i sannolikhet i procent för att arbetsledningen skall kunna bedöma risker som också skall relateras till andra risker (tex ekonomiska). Sannolikhet är ett naturligt sätt att uttrycka bedömd osäkerhet i prognos.
  • Prognoser bör distribueras via telefax morgon och middag.
  • Kvaliteten hos prognoser bör förbättras och man bör utveckla metod att prognosera dagg.
  • SMHI har idag ett utvecklat vädertjänstsystem där torvindustrins behov kan tillgodoses. I den mån torvindustrins arbetsmetoder förändras skall även väderinformationens innehåll, distribution och presentation förändras