Tillrinning till havet - variationer 1961-2004

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Den totala avrinningen från Sveriges landytor redovisas här som tillrinning till de fyra stora havsbassängerna. Faktablad nummer 26