Sveriges vattenbalans Årsmedelvärden (1931–60) av nederbörd, avdunstning och avrinning.

Typ: Rapport
Serie: RMK 18
Författare: Eriksson, Bertil
Publicerad:

Sammanfattning

Med användning av de nederbördskorrektioner som föreslagits i en tidigare rapport RMK17 (1980), har korrigerade normalvärden (1931- 60) för årsnederbörden framräknats, och en karta över korrigerad normal årsnederbörd framställts. Från dessa årssummor har subtraherats normal årsavrinning. Värden på årsavrinningen har tagits från publicerad karta över normal årsavrinning. Enligt vattenbalansekvationen skall de sålunda framräknade differenserna vara lika med den normala årliga avdunstningen. Den framställda kartan över denna variabel visar god överensstämmelse i de punkter, där tämligen säkra avdunstningsvärden finns tillgängliga. I södra Sverige erhölls vissa områden med avdunstningsvärden över 500 mm/år. Om dessa resultat är korrekta måste verifieras med en oberoende metod, tex  genom att fastlägga regressionssamband mellan i första hand årsavdunstning och sommartemperatur, men där man även kan tänka sig ytterligare förklarande variabler såsom vindhastighet , molnighet och ångtrycksdeficit.

Arealmedelvärden har beräknats ur kartorna, fig 1-3, över nederbörd, avrinning och avdunstning. Medelårsnederbörden för hela landet beräknades till 745 mm, vilket är 28% högre än tidigare angivna okorrigerade arealmedelvärde. 18%-enheter härstammar från korrektionerna för vind-, avdunstnings- och vätningsförluster vid uppmätning av nederbörd. Resterande 10%-enheter beror på att stationsnätet ej är representativt ifråga om stationernas belägenhet i höjdled. För landet som helhet gäller att något mindre än 50% av nederbörden avdunstar. I fjälltrakterna, där största nederbördsmängderna faller, avdunstar endast cirka 15%.