Stationsnät för vattenföring i Sverige

Typ: Rapport
Serie: RHO 31
Författare: Torbjörn Jutman
Publicerad:

Sammanfattning

Utredningen avser den framtida utformningen av det svenska stationsnätet för vattenföring. Utvecklingen mot en högre grad av vattenplanering och miljöövervakning ställer nya krav på information om vattenföring.

De nya krav som ställs innebär i lika hög grad en förbättring av rutiner för vidarebearbetning av insamlade mätdata som en förtätning. av stationsnätet.

Speciellt märks ett behov av information från små avrinningsområden. Geografiskt sett är informationsbehovet koncentrerat till landets södra delar.

Nuvarande stationsnät består av 344 stationer. 176 stationer är belägna i oreglerade vattendrag, 168 i reglerade. I utredningen har stationer i reglerade
respektive oreglerade vattendrag behandlats var för sig.

Stationer i oreglerade vattendrag har delats upp i två kategorier: vattenbalansstationer (avrinningsområden <- 100 km2) och stationer i stora vattendrag. Den individuella strukturen hos avrinningen från små områden kräver en detaljerad bild av vattenomsättningen och områdets egenskaper. Stationsnätet för stora, oreglerade vattendrag föreslås bestå av permanenta stationer och korttidsstationer. Permanenta stationer för beskrivning av variationer i tiden. Korttidsstationer för fastläggande av avrinningens rumsliga fördelning. Tillskott av stationer av permanent typ behövs i Götaland och Svealand. Kraftig avrinningsgradient, vilket innebär behov av korttidsstationer, föreligger i fjällområdet, i skogsområdet närmast fjällkedjan och i västkustregionen.

Utbyggnaden av stationer i reglerade vattendrag består till största delen av stationer avsedda att täcka miljöövervakningens behov. Främst de större sjöarnas tillflöden är utpekade.

Prognoser och överblick över den hydrologiska situationen kräver snabb tillgång till uppmätt information. Automatstationer, alternativt telefonpeglar, tillgodoser dessa krav. Kortvarig registrering av vattenföring kräver utveckling av alternativa nätmetoder av enkel typ.

Samstämmighet mellan olika stationsnät knutna till hydrologiska beräkningar bör eftersträvas.