Spridningsberäkningar för EKA-NOBELs fabrik i Stockviksverken.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 43
Författare: Kjell Wickström / Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI har på uppdrag av Casco Nobel AB utfört spridningsundersökningar i Sundsvallsbukten för att klarlägga spridningen av natriumklarat från EKA Nobels fabrik i Stockviksverken.

Vi har valt att kombinera resultaten från strömmätningar och en tredimensionell numerisk modell för att beskriva några typiska strömningsmönster för utsläppsområdet.

De olika spridningssituationerna som förekommer vid nordlig och sydlig vind samt under islagd tid beskriver cirka 90 procent av alla möjliga situationer.

För att verifiera modell- och beräkningsresultaten har spårämnesundersökningar genomförts under två dagar. Samtidigt har ström- och skiktningsförhållanden kontrollerats.

Av resultaten framgår att spridningen av avloppsvattnet sker till övervägande del i ytvattnet och är koncentrerat till området innanför linjen. Essvikslandets norra udde och Alnöns sydvästra hörn. Avloppsvattnet når framförallt strandzonen kring Essvikslandets norra del. Utspädningen av avloppsvattnet ger dock förhållandevis låga koncentrationer (cirka 0,01 ug/1).