SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1989.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 37
Författare: Jan Andersson, Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

Kontrollprogrammets målsättning har varit

  • att kartlägga kylvattenutbredningen under treblocksdrift och att utnyttja satellitbildsinformation för att få en viss uppfattning av den diffusa spridningen.
  • kontroll av vattenområdet utanför F3:s kylvattenkanal (tidigare läckaget).
  • följa upp effekthöjningen av F3 .
  • kontinuerligt följa temperaturen vid vertikal Si skärgårdsområdet.

Under 1989 kan kraftverkets drift betraktas som normal med avseende på kylvattenflöde och värme . Bortsett från revisionsperioderna har reaktoreffekten sommartid varierat mellan cirka 50 - 90 %, och under övriga delen av året cirka 100 %.

Reservutskovet har utnyttjats sammanlagt cirka 1.5 månader, vilket är ungefär hälften av tiden jämfört med 1988.

Effekthöjningen av F3 har skett med cirka 10 %.

Kommentarer:

  • Treblocksdriften har inneburit avkylningsytor med övertemperaturer större än 1 °c av storleksordningen 5 - 10 km2 • Det är jämförbart med förhållandena under 1988. Den diffusa spridningen har vid minst ett tillfälle nått till områdena strax väster om Gräsö. Däremot finns inga indikationer på att skärgårdsområdet väster om Biotesten påverkats i någon större utsträckning.
    Övertemperaturen i plymens inre delar, 1 km från utsläppet har vid full drift uppgått till 3 - 4 °C och här har temperaturskillnaderna mellan ytan och botten varit störst, 2 - 3 °c.
  • Utanför F3:s kylvattenkanal finns inga spår av det tidigare läckaget.
  • Effekthöjningen av F3 har inte kunnat dokumenterats eftersom variationerna i avkylningsytor och temperaturer varit så stora.
  • Temperaturutvecklingen sommartid visar att ett betydande vattenutbyte ägt rum då och då i skärgårdsområdet väster om Biotesten. Utbytet har omfattat hela vattenvolymen och kan ha skett på några dagar upp till en vecka.