Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering - Ett pilotprojekt

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 4
Författare: Barbro Johansson /Erland Bergstrand / Torbjörn Jutman
Publicerad:

Sammanfattning

Skåneprojektet är ett pilotprojekt för utveckling av ett system för beräkning och presentation av hydrologisk och oceanografisk information.
I kedjan från de hydrologiska och oceanografiska observationerna fram till en presentationsform, exempelvis kartbild, prövas olika alternativ med avseende på metodik och presentationsformer.
Projektet initierades under 1984, Själva pilotprojeket avslutas med denna rapport. En utvärderingsfas följer med sikte på ett genomförande av kartläggningen för hela landet inklusive kustområden.
Utvärderingsfasen kommer bl a att innehålla samarbetsprojekt med andra statliga verk och länsstyrelsen i Kristianstad län. Dessa har främst till syfte att vidareutveckla de delar av systemet, som rör utnyttjande av informationen som planeringsunderlag.
Inom SMHI pågår andra projekt med nära anknytning till Skåneprojektet. Digitalisering av landets vattendelare pågår inom SVAR (Svenskt Vattenarkiv), och tillsammans med Rymdbolaget görs en utvärdering av potentialen hos fjärranalys som metod att kartera landskapsbeskrivande variabler.
Den här rapportens innehåll har fördelats så, att den, som vill göra en snabb genomläsning, kan hoppa över kapitel fyra och fem, vilka innehåller detaljerade beskrivningar från hydrologisk respektive oceanografisk synpunkt av det system, som översiktligt behandlas i kapitel tre.