Samordnade kustvattenkontrollen i Östergötland 1988.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 31
Författare: Erland Bergstrand / Stefan Tobiasson
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultaten från den särskilda samordnade kustvattenkontrollen 1988 omfattande länets kustvatten utom Bråviken, Slätbaken och Valdemarsviken.

Tillförsel från land gav förhöjda näringsämneshalter i skärgården jämfört med havet. Av mätstationerna hade Trännöfjärden högsta halten och stationer utanför Fångö och vid St. Ålö lägsta halter. Halterna var i allmänhet lägre än 1985/86. Lägsta syremättnader i bottenvattnet uppmättes i Trännöfjärden och i Kaggebofjärden i juni.

Bottenfaunaundersökning visade tecken på hög belastning av undersökta bottnar med organiskt material. I Trännöfjärden och i Hafjärden, med liten ventilering av bottenvattnet, var bottenmiljön dålig med syrebrist i sedimenten, utslagen eller svag bottenfauna och låg biomassa. I Korsfjärden och vid St. Ålö, med god ventilering, var sedimentytan väl syresatt med hög biomassa.

Algundersökning tydde på stor tillgång av växtnäringsämnen. Blåstångens djuputbredning var relativt liten på flera stationer.

Undersökningarna genomfördes av Bo Juhlin och Erland Bergstrand vid SMHI samt av Stefan Tobiasson och Roland Engqvist vid Kalmar Högskola.