Riktlinjer och praxis vid dimensionering av utskov och dammar i USA. Rapport från en studieresa i oktober 1985.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 3
Författare: Sten Bergström /Ulf Ehlin / Per-Eric Ohlsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under oktober månad 1985 företog vi en studieresa i USA på uppdrag av Flödeskommittén. Avsikten var att inhämta upplysningar om de riktlinjer, som tillämpas i USA för bestämning av dimensionerade flöden för utskov vid kraftverk och regleringsdammar. Inte minst viktigt var att genom personliga samtal med meteorologer, hydrologer och tekniker få ett grepp om metodernas fördelar och svagheter samt vilka subjektiva bedömningar, som påverkar beräkningsresultaten. Vi kom även att diskutera frågor om hydrologiska prognoser och datainsamlingssystem.