Recipientkontroll vid Breviksnäs fiskodling 1986.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 19
Författare: Erland Bergstrand
Publicerad:

Sammanfattning

Vattenområdet är ett renvattenområde. Det är våtventilerat, ligger i nära anslutning till öppet kustvatten och belastningen av utsläpp från land är liten.

Fiskodlingen har på hösten gett påtaglig påväxt, mätt på plattor, i området innanför Stora Ålö - Melön. På sommaren har påväxten, mätt på samma sätt, varit märkbar men betydligt mindre. Blåstångens kondition närmast intill odlingen var dålig vid inventering i oktober, vilket kan vara en gemensam effekt av odlingen och av regional förändring oberoende av odlingen. Botten under kassarna var överlagrad av spill och syrefri i oktober.

Recipientkontrollen tyder, om än med osäkerhet, på en genomsnittlig förhöjning av totalkvävehalten på något 10-tal μg/1 närmast odlingen. Kontrollen visar ingen förhöjning av fosforhalten, ingen minskning av siktdjupet och ingen nedsättning av syrehalten i vattnet till följd av odlingen.