Oxygen Survey in the Baltic Sea 2021 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2021

Typ: Rapport
Serie: RO 72
Författare: Hansson Martin, Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

A climatological atlas of the oxygen situation in the deep water of the Baltic Sea was first published in 2011 in SMHI Report Oceanography No 42. Since 2011, annual updates have been made as additional data have been reported to the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) data centre. In this report the results for 2020 have been updated and the preliminary results for 2021 are presented. Oxygen data from 2021 have been collected from various sources such as international ICES coordinated trawl survey, national monitoring programmes and research projects with contributions from Poland, Estonia, Latvia, Denmark, Sweden and Finland.
For the autumn period each profile in the dataset was examined for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations producing two surfaces representing the depths at which hypoxic and anoxic conditions respectively are found. The volume and area of hypoxia and anoxia were then calculated and the results transferred to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analysed period.
The updated results for 2020 and the preliminary results for 2021 show that the severe oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continues. Levels of anoxia decreased somewhat compared to the record years 2018-2019, while the extent of hypoxia remained largely unchanged. The decreased in anoxia was seen in the southern Baltic Proper and in the Gulf of Finland.
The hydrogen sulphide that had disappeared from the Eastern and Northern Gotland Basin due to the inflows in 2014-2016 continues to increase in the deep water. No major inflow has occurred during 2021.
 

Sammanfattning
En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHI:s Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporterats till ”International Council for the Exploration of the Sea” (ICES) datacenter. I denna rapport har resultaten från 2020 uppdaterats och preliminära resultat för 2021 tagits fram. Resultaten för 2021 baseras på preliminära data insamlade under internationella fiskeriundersökningar koordinerade av ICES, nationell miljöövervakning och forskningsprojekt med bidrag från Polen, Estland, Lettland, Danmark, Sverige och Finland.
Förekomsten av hypoxi (syrebrist) och anoxi (helt syrefria förhållanden) under höstperioden, har undersökts i varje mätprofil. Djupet där hypoxi eller anoxi först påträffas i en profil har interpolerats mellan provtagningsstationer och kombinerats med en djupdatabas för beräkning av utbredning och volym av hypoxiska och anoxiska förhållanden. Resultaten har överförts till kartor och diagram för att visualisera syresituationen i Östersjöns djupvatten 1960-2021.
Resultaten för 2020 och de preliminära resultaten för 2021 visar att den extrema syrebristen som observerats i Egentliga Östersjön, efter regimskiftet 1999, fortsätter. Utbredningen av syrefria områden har minskat något jämfört med rekordåren 2018-2019, medan områden påverkade av syrebrist var ungefär lika stora. Minskningen i utbredning av syrefria bottnar var tydligast i södra delen av Egentliga Östersjön samt i Finska Viken.
Mängden svavelväte, som på grund av inflödena 2014-2016, helt försvann från Östra och Norra Gotlandsbassängerna, fortsätter att ökar i dessa bassängers djupvatten. Inget större inflöde till Östersjön har inträffat under 2021.