Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1986.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 12
Författare: Bo Juhlin
Publicerad:

Sammanfattning

De första mätningarna med hjälp av kustbevakningen startade 1969. Stationsnätet har successivt byggts ut och omfattar för närvarande 29 mätstationer och berör 19 av kustbevakningens fartyg. Mätstationerna besöks månads och veckovis och mätningens omfattning framgår av mätprogrammet.

Statens Naturvårdsverk bekostar verksamheten med undantag av veckoanalyserna som SMHI står för. Ansvaret för mätverksamheten åvilar SMHI och analyserna utförs på SMHI:s laboratorium i Norrköping och Göteborg.

Verksamheten ingår i PMK (Program för övervakning av miljökvalitet).