Oceanografiska observationer utmed svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1985

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 5
Författare: Bo Juhlin
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från mätningar runt den svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1985 . Mätningarna utföres veckovis i kustnära stationer, samt månadsvis i stationer belägna längre ut från kusten. De första mätningarna startade 1969 i Landsortsdjupet och Ålands hav och har successivt utökats. Totalt är 20 fartyg engagerade idag .

De parametrar som mäts är temperatur, salthalt , syrgashalt, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve , nitratkväve samt i förekommande fall svavelväte . På enstaka stationer mäts även kisel. Siktdjup och meteoro logiska data noteras vid varje mättillfälle . Mätningar från isbrytare har utförts i Bottenviken och Bottenhavet i maj och december.