Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1990.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 49
Författare: Bo Juhlin
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från mätningar runt den svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1990. Mätningarna utförs veckovis i kustnära stationer, samt månadsvis i stationer belägna längre ut från kusten. De första mätningarna startade 1969 i Landsortsdjupet och Ålands hav och har successivt utökats. Totalt är 20 fartyg engagerade idag.

De parametrar som mäts är temperatur, salthalt, syrgashalt, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitratkväve samt i förekommande fall svavelväte . På enstaka stationer mäts även kisel. Siktdjup och meteorologiska data noteras vid varje mättillfälle. Mätningar från is- brytare har utförts i Bottenviken och Bottenhavet 2 gånger/år. En 1 automatisk vattenprovtagare på fyren Farstugrunden samlar vattenprover en gång/vecka.