Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi 1997, 1998 och 1999.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 96
Författare: Karin Kindbom, Annika Svensson, Karin Sjöberg, Christer Persson
Publicerad:

Sammanfattning

I föreliggande rapport redovisas resultat från 1997, 1998 och 1999 års mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i bakgrundsmiljö i Sverige. Rapporten redovisar mätresultat från de båda nationella övervakningsnäten EMEP och Luft- och nederbördskemiska nätet. I rapporten redovisas även de spridningsoch depositionsberäkningar som gjorts med Sverigemodellen för 1997 och 1998. Samtliga mätningar drivs av IVL medan modellberäkningarna med Sverigemodellen utförs av SMHI. Verksamheten finansieras av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket.