Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi 1996.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 89
Författare: Karin Kindbom, Karin Sjöberg, John Munthe, Kjell Peterson (IVL) Christer Persson, Elisabeth Roos, Robert Bergström (SMHI)
Publicerad:

Sammanfattning

I föreliggande rapport redovisas resultat från 1996 års mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i bakgrundsmiljö i Sverige. Rapporten redovisar mätresultat från de båda nationella övervakningsnäten EMEP-nätet och Luft- och nederbördskemiska nätet. I rapporten redovisas även de spridnings- och depositionberäkningar som gjorts med Sverigemodellen. Samtliga mätningar drivs av IVL medan modellberäkningarna med Sverigemodellen utförs av SMHI. Verksamheten finansieras av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket.