Några huvuddrag i det svenska temperatur-klimatet 1961-1990.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 85
Författare: Sten Laurin och Hans Alexandersson
Publicerad:

Sammanfattning

Klimatet i Sverige har tidigare beskrivits i olika rapporter, se referenslistan. För den senaste normalperioden 1961-1990 har tidigare publicerats normalvärden (ref. nr 1.). För en allsidigare beskrivning av vårt klimat än vad enbart medelvärden kan ge har vi nu gjort en del andra typer av bearbetningar av temperaturdata.

Bearbetningarna har gjorts inom Analysenheten på affärsområde Samhälle vid SMHI. Gruppen för Analys och Kartläggning arbetar med framtagning av övergripande sammanställningar över bland annat det svenska klimatet.

Kartorna i rapporten är av översiktlig natur för att belysa regionala skillnader i olika parametrar. Kartorna lämpar sig därför inte för detaljanalys. Lokalt kan avvikande värden förekomma, speciellt i områden med stora höjdskillnader. På en del håll, framför allt i Norrland, ligger väderstationerna ofta i dalgångar. Värdena är då representativa för dalgången och inte för omgivande höjdpartier.

Dataunderlaget till rapporten bygger på en omfattande mätinsats av observatörer spridda över hela landet, vilka läst av sina instrument dag efter dag, år efter år, och skickat in sina uppgifter till SMHI. Här har data sedan kontrollerats och lagrats i stora databaser av SMHis personal.