Modellering av Marknära Ozon - Regionala och högupplösta tillämpningar av MATCH

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 145
Författare: Magnuz Engardt, Camilla Andersson, Robert Bergström
Publicerad:

Sammanfattning

· Höga halter av marknära ozon uppträder i Sverige framförallt under våren och sommaren i de sydvästra delarna av landet. · SMHI:s regionala spridningsmodell, MATCH, klarar Luftdirektivets krav på modellkvalitet för ozon i svensk bakgrundsluft. Detta gäller både för en Europaskalig tillämpning med 44×44 km2 stora gridrutor samt en högupplöst tillämpning med 5×5 km2 stora gridrutor. · En högupplöst modell ger marginell förbättring av de statistiska måtten som beskriver modellens förmåga att beräkna marknära ozon. · Lokalt bidrag till överskridanden (i förorter) är troligen inte ett problem i Sverige. · Även om MATCH-modellen klarar Luftdirektivets krav på modellkvalitet klarar den inte alltid av att beskriva episoderna med de allra högsta halterna. Detta är en allvarlig brist i modellsystemet. · Bättre information om utsläpp av ozongenererande ämnen, i framför allt östra Europa, och förbättringar av modellens beskrivning av vertikal omblandning och deposition kan förmodligen förbättra möjligheterna att fånga de högsta ozonhalterna. · 2-dimensionell variationell analys kan vara ett verktyg att få en geografiskt täckande uppskattning på marknära ozon över Sverige, speciellt på måtten AOT40 och överskridandedagar. · Modellresultat, i form av MATCH-fält och 2-dimensionellt variationellt analyserade fält, kan användas som komplement till mätningar.