Kvävetransport till Slätbaken från Söderköpingsåns avrinningsområde.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 58
Författare: Hans Bertil Wittgren
Publicerad:

Sammanfattning

Söderköpings kommun i Östergötland har som målsättning att minska transporten av närsalterna kväve och fosfor till Slätbaken, en vik i Östersjön.

Syftet med arbetet bakom denna rapport har varit:

  • att kartlägga ursprunget av det kväve som transporteras med Söderköpingsån till Slätbaken;
  • att föreslå åtgärder, och lokalisering av dessa, för att minska kvävetransporten.

Mer specifikt har det första syftet inneburit att bidraget till transporten vid åmynningen från respektive delavrinningsområde har beräknats och delats upp mellan olika typer av källor: markläckage från åker, vall+bete respektive skog+myr; avloppsvattenutsläpp, samt; atmosfärsdeposition på sjöar. Denna uppdelning med avseende på delavrinningsområde och källor brukar sammanfattningsvis kallas källfördelning.

Det andra syftet har framför allt inneburit att effekten av hypotetiskt anlagda våtmarker (dammar) på kvävetransporten har beräknats.