Klimatscenariokartor

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

På SMHIs webbplats finns ett stort material att tillgå. I detta faktablad beskrivs kortfattat hur de klimatscenariokartor, som där finns tillgängliga, har tagits fram. Detta för att underlätta förståelsen och tolkningen av materialet. Faktabladet nummer35