Klimatmodellering och klimatscenarier ur SWECLIMs perspektiv

Typ: Rapport
Serie: RMK 102
Författare: Tjernström, M. / Rummukainen, M. / Bergström, S. / Rodhe, J. / Persson, G
Publicerad:

Sammanfattning

Det svenska regionala klimatmodelleringsprogrammet SWECLIM syftade till att  förse det svenska samhället med en väsentlig kunskapsförbättring av besluts- och åtgärdsunderlaget för det nationella klimatarbetet. Regionalisering av globala klimatscenarier till en mer detaljerad bild av möjliga förändringar och konsekvenser i Norden var en grundsten i arbetet. Den bedrivna forskningen skulle vara av hög kvalitet och bidra till kunskapsuppbyggandet internationellt. I denna rapport sammanfattas några av de kunskaper och erfarenheter som vunnits inom SWECLIM.

Rapporten består av fyra delar som vardera beskriver olika aspekter av det regionala klimatsystemet, klimatmodellering och klimatscenarier. Den första delen behandlar klimatmodeller; hur de fungerar. Speciellt beskrivs SWECLIMs regionala modellsystem. I den andra delen diskuteras frågeställningar kring kunskap och osäkerhet relaterade till klimatfrågan. SWECLIMs arbete utifrån globala klimatmodeller presenteras och en inblick i det framtida  klimatmodelleringsarbetet ges. En översiktlig första jämförelse mellan SWECLIMs scenarier och observerade förändringar de senaste åren görs i rapportens tredje del. Tonvikten ligger på vattenresurserna och lufttemperatur, nederbörd och avrinning analyseras. Östersjön - vårt artfattiga innanhav - påverkar och påverkas av det regionala klimatet. Hur Östersjön fungerar i ett klimatperspektiv behandlas i den sista delen.