Klimat i förändring 2022 Effekter, anpassning och sårbarhet

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 67
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad:

Sammanfattning

Denna sammanfattning för beslutsfattare presenterar huvudslutsatser från bidraget från arbetsgrupp II (WGII) till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6). Rapporten har sin grund i arbetsgruppens bidrag till IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5), tre specialrapporter och bidraget från arbetsgrupp I (WGI) till AR6.
Denna rapport erkänner det ömsesidiga beroendet av klimat, ekosystem och biodiversitet, och mänskliga samhällen (figur SPM.1) och integrerar kunskap mer kraftfullt över de naturvetenskapliga, ekologiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska vetenskaperna än IPCC:s tidigare utvärderingar. Utvärderingen av klimatförändringens effekter och risker liksom av anpassning läggs fram mot bakgrund av samtidiga globala trender, som inte drivs av klimatförändringen, såsom förlust av biologisk mångfald, ohållbar konsumtion av naturresurser förstöring av ekosystem och mark, snabb urbanisering, demografiska förändringar, social och ekonomisk ojämlikhet och en pandemi.
Den vetenskapliga grunden för samtliga huvudslutsatser finns i den underliggande rapportens 18 kapitel, i de 7 kapitelöverskridande skrifterna, och i den integrerade syntes som presenteras i den Tekniska sammanfattningen (”Technical Summary”, TS) och indikeras i klammerparenteser {}. Med vetenskaplig förståelse som grund, kan
huvudsakliga slutsatser uttryckas som obestridliga fakta eller förknippas med en bedömd konfidensnivå som uttrycks med IPCC:s kalibrerade terminologi. WGII:s Globala och regionala atlas (Annex I) underlättar utforskandet av huvudsakliga sammanfattande resultat över WGII-regionerna.


Introduction
This Summary for Policymakers (SPM) presents key findings of the Working Group II (WGII) contribution to the Sixth Assessment Report (AR6) of the IPCC. The report builds on the WGII contribution to the Fifth Assessment Report (AR5) of the IPCC, three Special Reports, and the Working Group I (WGI) contribution to the AR6 cycle.
This report recognizes the interdependence of climate, ecosystems and biodiversity, and human societies (Figure SPM.1) and integrates knowledge more strongly across the natural, ecological, social and economic sciences than earlier IPCC assessments. The assessment of climate change impacts and risks as well as adaptation is set against
concurrently unfolding non-climatic global trends e.g., biodiversity loss, overall unsustainable consumption of natural resources, land and ecosystem degradation, rapid urbanisation, human demographic shifts, social and economic inequalities and a pandemic.
The scientific evidence for each key finding is found in the 18 chapters of the underlying report and in the 7 cross-chapter papers as well as the integrated synthesis presented in the Technical Summary (hereafter TS) and referred to in curly brackets {}. Based on scientific understanding, key findings can be formulated as statements of fact or associated with an assessed level of confidence using the IPCC calibrated language. The
WGII Global to Regional Atlas (Annex I) facilitates exploration of key synthesis findings across the WGII regions.