Känslighetsanalys av Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av hel älv.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 38
Författare: Joakim Harlin / Göran Lindström / Mikael Sundby / Claes-Olof Brandesten
Publicerad:

Sammanfattning

En känslighetsanalys av Flödeskommittens riktlinjer för beräkning av dimensionerande flöden tillämpade på flermagasinssystemet i Ljusnan redovisas. Simuleringarna har gjorts med hjälp av ett modell.system baserat på HBV-modellen, som kompletterats med regleringsstrategier. Det 14 560 km2 stora avrinningsområdet delades in i 16 delområden. Vid tre kraftverksdammar studerades känsligheten hos de dimensionerande vattennivåerna med hänsyn tagen till ändringar i de föreskrivna riktlinjerna, regleringsstrategier och modellparametrar. Förändringar i den dimensionerande nederbörden, snömagasinet eller utskovskapaciteten hade betydande inverkan på högsta vattenståndet i alla tre magasinen. Ändringar i regleringsstrategierna hade mindre effekt. Den högsta recessionsparametern i HBV-modellen, Ko, hade stor inverkan på de dimensionerande vattennivåerna. Efter det att magasinet fyllts, syntes ett klart samband mellan högsta tillrinning och maximal vattennivå. Studien visar, att det är svårt att förutbestämma den integrerade effekten av extrem nederbörd, snösmältning, markfuktighetstillstånd och reglering i ett system.