HYPOS Ett system för hydrologisk positionsangivelse

Typ: Rapport
Serie: RHO 25
Författare: L E Eggertsson
Publicerad:

Sammanfattning

Ett system för hydrologisk positionsangivelse (HYPOS) har utvecklats vid SMHI. I systemet beskrivs vattendrag, sjöar, kuster Och vattendelare med koordinatsatta linjer

Systemets parametrar för en punkt i ett vattendrag eller en sjö är:

Utloppskoordinater för vattendraget eller sjön
Lägeskoordinater för punkten
Avstånd från vattendragets/sjöns utlopp till punkten
Hydrologisk kod för punkten
Namn på vattendraget

Vattendragens mittlinje beskrivs med en stomlinje. Sjöar, kuststräckor, breda vattendragsdelar, vattendelare öar beskrivs med konturlinjer.

Länkning mellan sammanhörande vattendrag (stomlinjer) samt vattendrag (stomlinjer) och sjö (konturlinjer) görs med utloppspunkter och länkpunkter.

Länkning mellan källa och bifurkation samt mellan källa och förgrening görs med sekundär utflödespunkt, mellan led och inflödespunkt.