HOME Vatten i Bottenvikens vattendistrikt. Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 89
Författare: Anna Edman, Jörgen Sahlberg, Niclas Hjerdt, Eleonor Marmefelt, Karen Lundholm
Publicerad:

Sammanfattning

SMHI har utvecklat ett interaktivt modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar i mark, sjöar, vattendrag och kustvatten, HOME Vatten. I detta uppdrag har HOME Vatten implementerats i Bottenvikens vattendistrikt. De ingående modellerna i HOME Vatten är HBV-NP modellen för mark, sjöar och vattendrag samt Kustzonsmodellen för kustvattnen. Atmosfärsdepositionen både på land och i kustområdet beräknas av den atmosfärskemiska MATCH-modellen. HOME Vatten har utvecklats för att vara ett verktyg i svensk vattenförvaltning med speciellt fokus på EUs ramdirektiv för vatten. Modelluppsättningen i kustvatten har validerats mot tillgängliga mätdata, och visar överlag en god överrensstämmelse med data. Dock saknas i flera fall mätdata över salthalt och närsalthalter vilket försvårar möjligheterna att dra några slutsatser om modellkvalitén. Längs delar av kuststräckan förekommer inget kustvattenkontrollprogram, varför modellen inte har kunnat valideras där.