Havsområdesregister 1993.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 60
Författare: Torbjörn Lindkvist
Publicerad:

Sammanfattning

De hav som Sverige har anknytning till, Västerhavet och Östersjön, har indelats i 581 havsområden. Områdena kan vara öppna havsområden, kustvatten, fjärdar, bukter, vikar eller sund. Resultatet innebär att en gemensam standard identifierats. Detta är av betydelse inte minst för miljöarbete, planarbete och forskning. Rapporten redovisar innehållet i havsområdesregistret för 1993 och är den första publiceringen av databasen. Registret är en del av Svenskt Vattenarkiv och en fortsättning på sjöregistret (1983), vattendragsregistret (1985) samt avrinningsområdesregistret (1994). Arbetet har utförts av SMHI i samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelsernas miljöskyddsenheter. Registren är införda i miljödatasystemet KRUT.

Arbetet innebär att grundstenarna i informationssystemet om det hydrologiska kretsloppet är komplett. Arbetet med en ökad detaljeringsgrad ingår i driften av SVAR. Ytterliggare typer av attributdata produceras också. Idag finns följande register respektive antal objekt i databasen
-avrinningsområden 10 544
-sjöar 92 409
-vattendrag 5 367
-havsområden 581
Till varje register finns attributdata och relationstabeller.