Halter och deposition av luftföroreningar - Förändring över Sverige från 2010 till 2020 i bidrag från Sverige, Europa och Internationell Sjöfart

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 147
Författare: Camilla Andersson, Stefan Andersson, Joakim Langner och David Segersson
Publicerad:

Sammanfattning

I denna studie presenteras nutid (2010) och förändring till framtid (2020) för ett emissionsscenario baserat på PRIMES energimodell och IMO-beslut för internationell sjöfart. Utifrån dessa uppskattningar har modellberäkningar gjorts över nutid och förändring till 2020 för deposition av kväve och svavel, samt för lufthalter av sekundära inorganiska aerosoler (SIA; partiklar) och marknära ozon. Bidrag och förändring i detta bidrag till 2020 har presenterats för internationell sjöfart. Även Sveriges och övriga Europas bidrag till deposition i nutid och förändring till framtid har presenterats. Huvudresultaten i studien är: - Landbaserade utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, kolmonoxid och volatila organiska ämnen förväntas minska i Europa såväl som i Sverige, medan utsläppen av ammoniak förväntas öka till 2020 i Europa. - Internationell sjöfart förväntas minska sina utsläpp av svaveldioxid på grund av IMO-beslut, men förväntad ökning i trafiken medför ökade utsläpp av NOx. - Såväl deposition som lufthalter fortsätter vara högst i södra Sverige. - Utsläppsminskningarna till 2020 medför minskat nedfall av svavel och kväve i Sverige. - Bidraget till kvävedeposition från internationell sjöfart ökar i hela landet till 2020, övriga bidrag minskar. - Luftkvaliteten i regional bakgrundsluft i Sverige förbättras för såväl marknära ozon som för SIA. - De högsta halterna av marknära ozon beräknas minska som en följd av utsläppsminskningar i Europa.