Framtidens havsnivåer i ett hundraårsperspektiv - kunskapssammanställning 2012

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi Nr 5
Författare: Sten Bergström
Publicerad:

Sammanfattning

Frågan om den framtida utvecklingen av havets nivåer är svårbedömd och omdiskuterad. Den globala uppvärmningens effekter på havets nivå beror av många faktorer. De viktigaste är den termiska expansionen (havets utvidgning vid uppvärmning) samt bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna på Grönland och Antarktis. Men det finns stora lokala skillnader som beror på ändrade salthaltsförhållanden, ändringar i det lokala vindklimatet, ändrade gravitationsfält när de stora isarna smälter och landhöjnings- och landsänkningsförhållanden. Eftersom de mest extrema vattennivåerna oftast är mest intressanta så betyder ändrad frekvens, intensitet och riktning hos stormar också mycket. Denna rapport är tänkt som ett underlag för bedömningar av hur framtidens havsnivåer påverkar Sveriges kustområden. Dokumentet syftar i första hand till att beskriva den vetenskapliga bakgrunden och att ge en bild av hur olika bedömningar varierar. Avsikten är inte att rekommendera vilka nivåer som ska användas i samhällets planeringsprocess. För detta krävs både en ingående dialog med de som är ansvariga för konsekvenserna samt att andra faktorer vägs in, såsom acceptabel risk, vilka värden som står på spel, det planerade objektets livslängd samt framtida möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar. Oftast redovisas exempelvis bedömningar av havets nivå fram till år 2100, men havet kommer med stor sannolikhet att fortsätta att stiga under lång tid därefter. FN:s klimatpanel, IPCC, står för den mest spridda vetenskapliga bedömningen av klimatets utveckling och av havets globala framtida nivåförändring. I januari 2007 presenterade IPCC sin fjärde utvärderingsrapport (AR4) som utgick från den då tillgängliga klimatforskningen. Sedan dess har ett flertal nya vetenskapliga artiklar publicerats, som betonar risken för att världshavet kan komma att stiga i snabbare takt än vad IPCC angav 2007. Denna farhåga framhålls också i flera internationella syntesrapporter som tagits fram som stöd för klimatanpassning i kust-områden. Mot denna bakgrund är IPCCs kommande femte utvärderingrapport (AR5) av speciellt stort intresse.