Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 14, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var normal i Skagerrak och Kattegatt men något under den normala i Östersjön. Vårblomningen var över i Skagerraks centrala delar, i Kattegatt samt i Arkonabassängen och ytnärsalthalterna låga. I övriga delar av Östersjön var blomningen i sin linda. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt med halter på 7,6 ml/l som lägst. Vid botten av Bornholmsdjupet fanns ett tunt lager med nytt vatten med en syrehalt på 4,8 ml/l. I övriga delar av Östersjön uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-75 meter. Svavelväte fanns, i västra Gotlandsbassängen från 80-100 meter och östra från 125-145 meters djup. Nästa expedition är ännu inte planerad p.g.a. avsaknad av båt.