Expeditionsrapport från U/F Franklin vecka 10, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Yttemperaturen var något under den normala i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer men förhöjda silikat och nitrathalter uppmättes i Skagerraks centrala delar och i Arkonabassängen. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt med halter på 7,4 ml/l som lägst. I övriga delar uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, från 80-90 meter och i norra och östra Gotlandsbassängen från 125-150 meters djup. Vårblomningen var i full gång i Kattegatt.