Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

En tidig vårblomning pågick i Skagerrak och Kattegatt och ytnärsalthalterna var därför låga. I Östersjön hade vårblomningen inte startat och närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i med undantag för fosfat, som var något förhöjt. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter på c:a 6 ml/l. Vatten strömmade in vid botten av västra delen av Bornholmsbassängen med syrehalter över 3 ml/l och i södra delen av östra Gotlandsbassängen med halter över 2,5 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte fanns, i västra Gotlandsbassängen, djupare än 100-125 meter. I norra- och östra Gotlandsbassängerna började svavelvätet mestadels på djup mellan 125 och 150 meter.