Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fosfathalter uppmättes i södra Östersjöns ytvatten. Även silikathalterna var förhöjda medan kvävekomponenterna låg kring det normala. Närsalthalterna i västerhavet, förutom silikat, uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden. Silikathalterna i Skagerrak var klart förhöjda jämfört med det normala. Vårblomningen i Skagerraks kustvatten samt i Kattegatt var möjligen i startskedet medan vinterförhållanden rådde i Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 80 meter. Svavelväte återfanns i östra, norra samt västra Gotlandsbassängerna.