Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytnärsalthalterna i Kattegatt var överlag låga pga. pågående blomning ovanför haloklinen. Förhöjda ytfosfathalter registrerades i egentliga Östersjön. Ett inflöde genom Öresund, beräknat till 35 km3, som pågick från 15:e november till 1:e december, har medfört syrehalter vid botten på över 6 ml/l i Arkonabassängen och på över 3 ml/l i Hanöbukten och västra delen av Bornholmsbassängen. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 70 meter i övriga delar av Östersjön. Svavelväte fanns i västra Gotlandsbassängen från 80 till 90 meter och djupare, i norra Gotlandsbassängen från 100 till 125 meter och öster om Gotland från c:a 125 meters djup.