Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson, Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Förhöjda ytfosfathalter registrerades i större delen av egentliga Östersjön och höga ytsilikathalter i östra delen av Skagerrak. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 90 meter i hela egentliga Östersjön. Svavelväte fanns i västra Gotlandsbassängen från 80 till 100 meter och djupare, i norra Gotlandsbassängen från 100 till125 meter och öster om Gotland från c:a 125 meters djup.