Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de besökta stationerna i Skagerrak uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. I Kattegatt och vid vissa stationer i egentliga Östersjön uppmättes något förhöjda halter av fosfat. Lägre silikatvärden än normalt uppmättes vid samtliga stationer Arkona- och Bornholmbassängernas ytvatten. Vid undersökta stationer i västra och östra egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 70 m till 80 m och vid djup överstigande 100 meter i norra egentliga Östersjön, återfanns syrgashalter understigande 2 ml/l i bottenvattnet. Svavelväte påträffades från 100 meter till 130 meter i östra och norra egentliga Östersjön samt från 90 meter i västra delen av egentliga Östersjön.