Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala eller nära normala värden. Höga fosfathalter uppmättes i ytvattnet, även denna expedition, vid besökta stationer i södra egentliga Östersjön. Silikathalterna och kvävekomponenterna låg kring det normala i hela det undersökta området. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 70 m till 80 m återfanns syrgashalter understigande 2 ml/l i bottenvattnet. Svavelväte påträffades från 70 till 80 meter i södra egentliga Östersjön, från 130 till 150 meter i östra egentliga Östersjön samt från 70 m till 90 meter i västra och norra egentliga Östersjön .