Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i ytvattnet var något förhöjda i Kattegatt samt i de östra delarna av Skagerrak. I Östersjön låg ytkoncentrationerna av fosfat över det normala i Arkonabassängen samt i Hanöbukten medan halterna var normala i övriga områden. Övriga närsalter i Östersjön låg kring eller strax under värden typiska för årstiden. Syrehalter under 2 ml/l bserverades på djup överstigande 60 till 70 meter i hela Egentliga Östersjön. Svavelväte återfanns på djup överstigande 125 meter i östra, 80 meter i norra samt 80-90 meter i västra Gotlandsbassängerna.