Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 45, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden i hela det undersökta området förutom silikat som hade koncentrationer under det normala i egentliga Östersjön samt Kattegatt. Syregashalten i djupvattnet i Arkonabassängen och Hanöbukten var god. I Bornholmsbassängen var syrgashalterna åter mycket låga. För övrigt i Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 75 meter. Svavelväte återfanns i Landsortsdjupet från 90 meter, i västra Gotlandsbassängen, från 60-100 meters djup och i östra redan från djup mellan 90 och 140 meter. Phytoplanktonaktiviteten var låg.