Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 43, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Silikathalterna i Skagerrak och Kattegatt var förhöjda. I Öresund uppmättes höga fosfat och silikathalter i det från Östersjön utströmmande ytvattnet. I Arkona och Bornholmsbassängerna var fosfat och silikathalterna i ytvattnet fortfarande höga. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid botten i Arkonabassängen och vid djup överstigande 70 till 90 meter i övriga Östersjön. Svavelväte fanns från 80 meter i Bornholmsbassängen och från varierande djup på samtliga stationer, utom BCSIII-10, i östra och västra Gotlandsbassängen.