Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fosfat- och silikathalter i ytvattnet uppmättes i södra Östersjön. Kvävekomponenterna låg kring det normala i hela det undersökta området. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden, förutom i Öresund där halterna var förhöjda. Syrehalterna i djupvattnet i sydöstra Skagerrak liksom i södra Kattegatt var lägre än normalt för årstiden. I Östersjön återfanns svavelväte i Hanöbukten, Bornholmsbassängen samt i östra och norra Gotlandsbassängen.