Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38-39 och 41-43, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson, Philip Axe
Publicerad:

Sammanfattning

I Egentliga Östersjöns djupvatten är syrgassituationen fortsatt mycket allvarlig. De mycket dåliga förhållanden som noterats under hela 2000-talet fortsätter. Helt syrefria bottnar påverkade av giftigt svavelväte påträffades i en sjättedel av (~17%) av Egentliga Östersjön vilket motsvarar ~10% av vattenvolymen. Norr om Öland var förekom svavelväte redan från 45 meters djup, vilket aldrig tidigare uppmätts så grunt i dessa områden. Akut syrebrist, med syrgashalter mindre än 2 ml/l, påträffades vid 28% av bottenarean vilket motsvara en femtedel (~20%) av vattenvolymen. Detta är den största volym som noterats sedan 1960. I sydvästra Egentliga Östersjön, i Arkona Bassängen samt i delar av Bornholms Bassängen var syrgasförhållandena goda tillföljd av flera mindre inflöden under augusti-september.