Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala eller nära normala värden. Något förhöjda fosfatvärden respektive silikatvärden uppmättes vid vissa stationer Arkona- och Bornholmbassängernas ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 80 m till 90 m återfanns syrgashalter understigande 2 ml/l i bottenvattnet. Svavelväte på-träffades från 125 meter i östra egentliga Östersjön samt från 90 till 100 meter i västra och norra delen av egentliga Östersjön. En antydan till kvarvarande cyanobakteriblomning kunde ses i norra egentliga Östersjön.