Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 37, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Bornholmsbassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 40 till 80 meter. samt vid botten i Arkonabassängens östra del. Svavelväte fanns vid botten av Bornholmsbassängen, i västra Gotlandsbassängen, från 80 meters djup och i östra, från djup mellan 125 och 135 meter. Vid Landsortsdjupet påvisades svavelväte från 90 meter ända ner till 459 meter. Phytoplanktonaktiviteten var låg i området. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/havmiljoarkiv/oce_rapportarkiv10.html