Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fosfathalter i ytvattnet uppmättes i södra Östersjön. Silikathalterna var förhöjda i de nordliga delarna av egentliga Östersjön medan de var lägre än normalt i söder. Kvävekomponenterna låg kring det normala i hela det undersökta området. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden. Syrehalterna i södra Kattegatts djupvatten var lägre än normalt för årstiden. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen, från 75-80 meters djup och i östra Gotlandsbassängen på djup överstigande 125 meter.