Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Syrehalterna vid botten i egentliga Kattegatt var inte alarmerande låga. På två stationer i Bälthavet, Fehmarn Bält och Mecklenburger Bukt uppmättes halter understigande 2 ml/l. Inga ytansamlingarna av cyanobakterier påträffades. På grund av det pågående inflödet förekom syrehalter understigande 2 ml/l redan vid 15 meters djup på station Falster E närmast Bälten i Arkonabassängen. I övriga Arkonabassängen var syrehalterna från 45 meter c:a 2 ml/l. I resterande delen av Östersjön, station BCS III-10 undantagen, påträffades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte återfinns vid Gotlandsdjupet från 235 meters djup samt i hela västra Gotlandsbassängen på djup överstigande 70 till 90 meter samt vid botten på stationerna BY4 och BY5 i Bornholmsbassängen.