Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson, Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsaltshalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda halter i Arkonabassängen samt silikathalterna som var något förhöjda i västra och östra Gotlandsbassängen. I sydöstra Östersjön samt i västra Arkonabassängen var syrgashalten i bottenvattnet lägre än normalt. I övriga Östersjön observerades syrgashalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60-70 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, på djup större än 80 meter medan svavelväte i östra Gotlandsbassängen uppmättes på djup överstigande 125 meter. I Bornholmsbassängen och i Hanöbukten uppmättes svavelväte närmast botten.