Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 33, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak, Kattegatt och större delen av Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området förutom i Arkonabassängen där silikathalten var något låg. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 55 till 75 meter samt vid botten i Arkonabassängens västra del. Svavelväte fanns vid botten av BY4, i västra Gotlandsbassängen, från 70-90 meters djup och i östra, från djup mellan 125 och 140 meter. Phytoplanktonaktiviteten var låg i området och inga ytansamlingar av cyanobakterier observerades. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/havmiljoarkiv/oce_rapportarkiv10.html